| Inloggen | Registreren
U bent niet ingelogd

Vertrouwenspersoon

Onderwijsinstellingen zijn sinds 1998 verplicht om een klachtenregeling ter beschikking te stellen. Ook SOPOH beschikt over een dergelijke regeling. Deze voorziet in een zorgvuldige behandeling van klachten ter bevordering van een veilig schoolklimaat.
Dit kunnen klachten zijn op het gebied van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie, maar kunnen ook gaan over gedragingen en beslissingen. De regeling is er voor zowel leerlingen en hun ouders als personeelsleden van de school. Het aanstellen van contactpersonen, een externe vertrouwenspersoon en een klachtencommissie zijn de drie pijlers waarop de regeling is gestoeld. Alle scholen die onder SOPOH vallen beschikken over contactpersonen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Zij zorgen voor de eerste opvang, kunnen zonodig doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon, nemen contact op met de ouder(s) en zorgen voor een goede nazorg. Om deze taken goed te kunnen vervullen, hebben zij hiervoor een speciale training gehad.

De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. Tevens begeleidt zij de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent zonodig bijstand bij het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon heeft ook een adviestaak aan het bevoegd gezag over de te nemen besluiten. Tot slot is er de mogelijkheid om een klacht die binnen de klachtenregeling valt voor te leggen aan een onafhankelijke commissie. SOPOH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie In Utrecht. Deze commissie past hoor en wederhoor toe, verklaart de klacht gegrond of ongegrond en adviseert het bevoegd gezag over de te nemen maatregelen.

De externe vertrouwenspersonen van SOPOH zijn:

Heleen de Jong

Socioloog en mediator, ervaring en deskundigheid op het terrein van klachtbehandeling.
U kunt haar telefonisch of per email bereiken en op de website is meer informatie te vinden:

M 06 25 02 45 55
E info@heleendejongadvies.nl
www.heleendejongadvies.nl

Jaap de  Knegt

Jaap de Knegt is de vertrouwenspersoon op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad.

M 06 40 35 30 30
T 020 497 45 11
E info@jaapdeknegt.nl