Over de Raad van Toezicht

De stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) is op grond van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ (2010) zo ingericht dat er sprake is van een functionele scheiding tussen toezicht en bestuur. SOPOH onderschrijft ook de Code Goed Bestuur zoals deze in januari 2010 is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad. 

Samenstelling

De voltallige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

 • J.J.N. Walter (voorzitter RvT / voorzitter remuneratiecommissie / lid huisvestingscommissie.)

 • J.W. Barzilay (plv. voorzitter RvT / lid personeelscommissie / lid financiële commissie)

 • M.M. Beemsterboer (lid RvT / lid remuneratiecommissie / lid personeelscommissie)

 • P. R. Slier (lid RvT)

 • J.A. Vonk (lid RvT / lid financiële commissie)

Goed onderwijs, goed bestuur

Binnen de stichting zijn de functies van bestuur en intern toezicht sinds juni 2013 in twee verschillende organen van het bevoegd gezag ondergebracht. Daarbij is de functie van bestuur bij het College van Bestuur (statutair de bestuurder) berust (‘het schoolbestuur’ als bedoeld in deze code) en de functie van intern toezicht bij een Raad van Toezicht (‘het intern toezichtsorgaan’ als bedoeld in deze code) berust.

Toezichtskader

De Raad van Toezicht is belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders, alsmede de vaststelling van de beloning en onkostenvergoeding van de bestuurders. 

De Raad van Toezicht is verder belast met:

 • het goedkeuren van de door de bestuurder op te stellen jaarlijkse begroting, jaarstukken, jaarverslag en jaarlijks bij te stellen strategisch meerjarenbeleidsplan van de stichting;
 • het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 171 van de WPO;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen van de stichting;
 • het aanwijzen van een register accountant ter controle van de jaarstukken die daarover verslag uitbrengt aan de bestuurder en de Raad van Toezicht;
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden als bedoeld onder 1 tot en met 4 in het jaarverslag.

Taakopvatting

De RvT houdt zich bezig met de publieke belangen en verkleint de afhankelijke positie ten aanzien van de informatievoorziening. Daarbij geldt dat toezicht op afstand niet een kwestie is van toezicht “ver weg” maar juist “dichtbij” en is gericht op:

 • toezicht op besturing (en niet uitsluitend op de bestuurders);
 • interne processen waarbij de ontwikkeling van ieder kind voorop staat;
 • kwaliteit van onderwijs en personeel.