Wat doet de GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de SOPOH bestaat uit 6 ouders en 6 personeelsleden.  De voorzitter is Martijn Plukkel. De ouderleden bestaat uit Raquel van den Berg, Tamara de Munck, Sander van Golberdinge, Sander van Ooijen en Sander van den Broek.

De personeelsgeleding bestaat uit Melissa Braam, Anouk Verschoor, Merel van der Raad, Rianne Zwaan en Eline van Delden.

Astrid de Bruin is de ambtelijk secretaris. De GMR kunt u bereiken via a.debruin@sopoh.onmicrosoft.com of 0 6446 545 60.

Over de GMR

De GMR vertegenwoordigt alle ouders en personeel van de 20 scholen en het bestuurskantoor van de Stichting. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. Voorgenomen beleid van het bestuur wordt ter instemming of advies aan de GMR voorgelegd.    

Werkwijze

De GMR bestaat uit een dagelijks bestuur en leden, die naar gelang hun expertise, beschikbare tijd en belangstelling het voorgenomen beleid van het college van bestuur analyseren en toetsen aan de wet, het beleid van de stichting en het belang van scholen, personeel en leerlingen. 

Ambtelijk secretaris

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad maakt gebruik van een ambtelijk secretaris.

De ambtelijk secretaris is belast met het bijeenroepen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, het opmaken van de agenda, het opstellen van het verslag, correspondentie en het beheren van de voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestemde en van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad uitgaande stukken.

De ambtelijk secretaris bereidt in samenwerking met de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dossiers voor, bewaakt de voortgang van dossiers, adviseert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over dossiers en verzorgt de communicatie naar de achterban.

Documenten

Hier treft u de agenda’s, notulen en algemene documenten van de GMR aan.